Sepet

Mağaza Sözleşmesi

Pazaryeri Satıcı Sözleşmesi


1. Taraflar


(a) İş bu e-ticaret pazaryeri sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak adlandırılacaktır) merkezi Menteş Mah. 2579 sok. Bina No: 5  Yenişehir / Mersin adresinde yerleşik MORDEPOM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ (Bundan böyle “mordepom” olarak anılacaktır) ile merkezi ………………………………................…...............................................................................................................................................……. adresinde bulunan ……………………………………………………………………............................................……………….......................................................................................................... (Bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.


(b) mordepom ve Satıcı işbu Sözleşme’de münferiden “Taraf” ve Müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.


2. Sözleşmenin Amacı ve Kapsamı


(a) mordepom, www.mordepom.com adlı elektronik ticaret platformunu ve mevcut yahut ileride oluşturulacak mobil uygulamayı işletmekte olup, tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında işletimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği arttıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alış-veriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. mordepom, www.mordepom.com adlı web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.


(b) İşbu sözleşme Satıcı’nın, mordepom tarafından yönetilmekte olan www.mordepom.com adlı elektronik ticaret platformunda kendisine ait ürünlerin API ve XML entegrasyonlarının sağlanması yöntemiyle satış yapmak, mordepom ise Satıcının kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak amaçlarına yöneliktir.


(c) İşbu Sözleşme’nin amacını, web sitesi üzerinde mordepom veya mordepom’nın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcılar’ın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.


(d) İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, mordepom tarafından Satıcı’ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasında kurulacak ilişkiler işbu sözleşme kapsamına girmemektedir; mordepom, işbu ticari faaliyette sadece Satıcı’ya www.mordepom.com isimli web sitesinde ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, web sitesinden gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuatlar çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.


3. Tanımlar


(a) Alıcı: mordepom ile yaptığı üyelik sözleşmesi kapsamında web sitesine üye olan veya web sitesine üye olmaksızın, Satıcı tarafından web sitesinde verilen ilanlar ile satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.


(b) Hizmet: Alıcı ve Satıcıların işbu Sözleşme çerçevesinde tanımlı iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün ve/veya hizmetlerini yayınlamaları amacıyla mordepom tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak web sitesinde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.


(c) Kullanıcı: Web sitesine erişimi bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.


(d) Sanal Mağaza: mordepom’nın web sitesi üzerinde mordepom prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkanına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.


(e) Satıcı : mordepom ile yaptığı işbu sözleşme kapsamında web sitesine üye olan ve web sitesi üzerinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.


(f) Satıcı Paneli :mordepom’nın web sitesi üzerinde oluşturacağı ve Satıcı’nın hizmetine sunacağı, Satıcı tarafından gerekli bilgi ve belgelerin kaydı, muhafazası ve güncellenmesi imkanı sağlayan sanal alanı ifade eder.


(g) Puan: Alıcı’nın Sanal Mağaza’dan alışveriş yaparken kazandığı ve bir sonraki alışverişinde her hangi bir Satıcı’ya ait bir Sanal Mağaza’da para yerine geçecek olan bakiye.


4. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri


(a) Satıcı, “Satıcı” sıfatını kazanabilmek için, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında öncelikle aşağıda anılan; 


(i) Sermaye Şirketleri yönünden; Vergi Levhası, Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi sureti, imza sirküleri sureti ve Ticaret Sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesi,


(ii) Şahıs şirketi ve Adi ortaklıklar yönünden; Ortaklık sözleşmesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Faaliyet Belgesi ve imza sirküleri,


belgelerin eksiksiz olarak sunmakla yükümlüdür. Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. 


(b) Satıcı, Satıcı’ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde, mordepom’ya bildirmekle yükümlüdür.


(c) Satıcı her türlü reklam ve ilanın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik alt yapının oluşturulması için mordepom ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 


(d) Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı ayrıca, web sitesinde yayınlanan ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ayrıca Satıcı web sitesini kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde, mordepom tarafından Sözleşmenin haklı nedene dayanarak fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Satıcı, web sitesinde yayınlanan ilanlarına yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve mordepom’ya karşı sorumludur.


(e) Satıcı, işbu sözleşmenin “Satış ve İlan Koşulları” başlıklı maddesinde belirtilen tüm hüküm ve koşulların Sözleşme’nin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


(f) Satıcı, web sitesine API ve XML yöntemiyle entegrasyonu sağlanan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bedelsiz olarak mordepom’ya tahsis ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


(g) Satıcı kendisiyle web sitesi üzerinden gerçekleştirilen satış sonrasında iletişime geçen Alıcılar’ı, web sitesi dışında alış-veriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı hiçbir surette mordepom kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.


(h) Satıcı, kendisine ait ürünlerin web sitesinde ilan olunarak satışa arz edilebilmesi bakımından mordepom’nın bildirdiği ve/veya bildireceği sorumlu kimselere API ve XML entegrasyonlarının sağlanması için her türlü bilgi ve yetki paylaşımı noktasında tam işbirliği içerisinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


(i) Satıcı, web sitesine entegrasyonu sağlanan ürünlerle ilgili, ürüne ait her türlü nitelik bilgilerini (boy, beden,renk vb) ve stok bilgilerini mordepom ile güncel olarak paylaşmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bilgilerin güncel olmamasından kaynaklanan zararlardan mordepom’nın hiçbir surette sorumluluğu bulunmayacaktır. 


(j) Satıcı, kendi Sanal Mağazasında alıcının Puan kullanarak alışveriş yapmasını kabul etmiştir. Bu puanlar gerçek para olarak Satıcı’nın hesabına mordepom tarafından belli kurallar çerçevesinde aktarılacaktır.


(k) Satıcı, mordepom’nın önceden yazılı rızası alınmaksızın web sitesinde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, mordepom veya Alıcılar’a spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.


(l) Satıcı, işbu Sözleşme ile mordepom'yı portal üzerinden kendi yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılar'dan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin mordepom'ya yapılmak suretiyle Alıcıları'ın ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacaklarını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

5. mordepom’in Hak ve Yükümlülükleri


(a) mordepom, Satıcı tarafından kendisi ile paylaşılan şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. mordepom bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilebilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilan, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Satıcı kendisine ait bilgilerin mordepom tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir. 


(b) mordepom, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına sahiptir. Bu sebeple mordepom’nın API ve XML entegrasyonuyla web sitesinde yayınlanan Satıcı’ya ait içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. mordepom, web sitesi üzerinden her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. mordepom ayrıca, herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.


(c) mordepom, web sitesinde entegrasyonu sağlanmış Satıcı’ya ait herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Bu durumda Satıcı her ne nam altında olursa olsun mordepom’dan herhangi bir tazminat talep edemez.


(d) mordepom, alıcıların puan kullanarak yaptıkları alışverişler neticesinde Alıcının ilgili puanını düşürmeyi ve Satıcı’ya kullanılan puan kadar bedeli ödemeyi kabul eder.


6. Satış ve İlan Koşulları


(a) İşbu sözleşme uyarınca Satıcı’ya ait ürünler, Satıcı tarafından API ve XML entegrasyonları yönünden gerekli bilgi ve yetki paylaşımı yapıldıktan sonra mordepom tarafından entegrasyonlar sağlanarak web sitesinde satışa arz olunacaktır.


(b) Satıcı, web sitesinde satışa arz olunan ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


(c) Satıcı, web sitesinde kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, sözleşmede yer alan "Satışı Yasaklı Ürünler" hükmü içeriğinde yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcı’nın bu ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı mordepom’ya yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Satıcı olacaktır.


(d) Satıcı, Alıcılar’la websitesinden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, mordepom’nın işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, web sitesinde sergilenen ve satışa arz olunan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.


(e) Satıcı, mordepom tarafından entegrasyonu sağlanmakla satışa sunulan ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. mordepom tarafından Satıcı’nın herhangi bir ürün veya hizmet hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınlandığının tespiti halinde, mordepom ilgili ürün veya hizmeti web sitesinden kaldırma hakkına sahiptir.

7. Mali Hususlar


(a) İşbu sözleşme hükümlerince Satıcı, Satıcı’ya ait ürünlerin mordepom’nın web sitesi üzerinden yapılan satış fiyatları üzerinden EK1’de belirtilen tablodaki oranda tutarını mordepom’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.


(b) Satıcı hangi ürününe ne kadar Puan vereceğini Satıcı Paneli üzerinden kendisi belirleyecektir. Belirlenen oran kadar kendi ödemesinden kesinti yapılacağını bilmekte ve kabul etmektedir.


(c) Satıcı, bir ürüne Puan tanımlamaz ise Alıcıların o ürüne daha az rağbet gösterebileceğini anlamış ve kabul etmiştir.


(d) Satıcı, Puan dışında da ürünleri için Satıcı Paneli vasıtası ile satış kampanyaları düzenleyebilir ve bu düzenlediği kampanya maliyetleri kendisine ait olacaktır.


(e) Alıcılar tarafından satın alınan ürünle ilgili ödemeler mordepom’nın web sitesi içeriğinde oluşturduğu güvenli ödeme yöntemleri kullanılarak mordepom’ya ödenecektir. mordepom, Satıcıya ait satışı tamamlanan her bir ürünü kayıt altına almak suretiyle cari hesap listesi oluşturacaktır. mordepom, aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kayıt altına alınan işbu cari hesap listelerini Satıcı’nın yazılı talebi halinde en geç 3 iş günü içerisinde Satıcı ile paylaşacaktır. mordepom tarafından oluşturulan cari hesaplar her ayın son iş günümordepom’ya ait komisyon tutarları düşülmek suretiyle Satıcı ile ödeme ve mahsuplaşma yöntemiyle kapatılacaktır.


(f) Satıcı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


(g) İşbu Sözleşme’nin hükümlerinin Satıcı tarafınca ihlal edilmesi, satış kurallarına uyulmaması sebebiyle mordepom’nın doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki, idari, cezai zararı ve üçüncü kişilerin taleplerini, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri takdiri tamamen kendisinde olmak üzere mordepom, Satıcı’nın cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcı’dan bizzat tahsil edebilir.

8. Sözleşmenin Süresi, Feshi ve Tazminat


(a) İşbu Sözleşme, taraflarca imza altına alınarak yürürlüğe girecek olup; yürürlük tarihinden itibaren 1(bir) yıl süreyle geçerli olacaktır. Süre bitiminde Tarafların herhangi birinden itiraz gelmez ise aynı koşullarla 1 (bir) yıl daha uzayacaktır.


(b) Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin mordepom tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar mordepom tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca tarafların ilişkisini etkileyecek olup, Satıcı’nın web sitesi üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılara karşı tüm sorumlulukları devam edecektir.


(c) Taraflar’dan birinin iflas etmesi, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.


(d) Taraflar işbu Sözleşme’nin “Satış ve İlan Koşulları” ve “Mali Hususlar” başlıklı hükümlerinde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde mordepom’nın Sözleşme’yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında mordepom Sözleşme’yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde mordepom Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcı’nın, Alıcı’ya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.

9. Sözleşme Değişiklikleri ve Bildirimler


(a) İşbu Sözleşme’nin bir kısmında veya tamamında yapılacak değişiklikler Tarafların ortak rızaları doğrultusunda yazılı olarak düzenlenmeleri halinde mümkündür. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Taraflarca imza altına alındıkları tarihte geçerlilik kazanır, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder.


(b) mordepom ‘nın,Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişiklikleri yönünden Satıcı’nın onayı zorunlu olmayıp, kendisine elektronik mail ile bildirilmiş olduğu tarihten itibaren işbu sözleşmenin bölünmez bir parçası olarak yürürlüğe girecektir. 


(c) Taraflar, işbu Sözleşme’nin içeriğinde bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Satıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme ve yükümlülüğü olacaktır. Satıcı’nın bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Taraf’a bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.


(d) Karşı Taraf’ın temerrüdüne, Sözleşme’nin feshine ve Sözleşme’den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanacaktır.


10. Gizlilik


(a) Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.


(b) Taraflar, Gizli Bilgiler’i gizli tutacak ve alıcı Taraf’ın, ifşa eden Taraf’ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir. mordepom’in Gizli Bilgiler’i ilgili üçüncü kişilerle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda üçüncü kişilerin yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek ilgili üçüncü kişilere iletebilme hakkı saklıdır.


11. Fikri Mülkiyet Hakları


(a) mordepom markası ve logosu, www.mordepom.com mobil uygulamasının ve web sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak mordepom tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile mordepom’nın mülkiyetindedir. Satıcı, mordepom’nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını mordepom’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, www.mordepom.com mobil uygulamasının ve web sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz


(b) Satıcı, www.mordepom.com mobil uygulaması ve web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde mordepom’nın ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. mordepom, üçüncü kişilerin veya mordepom’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcı’nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde mordepom’nın doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini mordepom’in herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. mordepom söz konusu hakkını Sözleşme’yi feshetmeksizin ifayla birlikte de kullanabilir ve tazminata hak kazanır.


12. Mücbir Sebep


(a) Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, salgın hastalık, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar’dan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.


(b) Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine uygun bir süre ile uzatılır.


13. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü


(a) İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.


(b) İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.


14. Muhtelif Hükümler


(a) Delil sözleşmesi; Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile mordepom’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.


(b) Tarafların ilişkisi; İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.


(c) Sözleşme’nin Bütünlüğü; İşbu Sözleşme’nin ekleri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme’yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasında Sözleşme’nin imzalanmasından sonra yazılı olarak ortaya konulan tüm hükümler işbu Sözleşme’nin mütemmim cüzü niteliğindedir. 


(d) Bölünebilirlik; İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.


(e) Sözleşme’nin Devri; Satıcı, mordepom’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. 


(f) Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


(g) Cayma Hakkı Kullanılan Ürünler;Alıcı/Alıcı’lar tarafından Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklı “Cayma Hakkı”nın kullanılması halinde Satıcı tarafından Alıcı/Alıcılar’a gönderilen ürün ve/veya hizmetin arızalı, defolu, ilanda belirtilen nitelikleri taşımıyor olması gibi Satıcı’nın kusuruna denk gelen nedenlerle gerçekleşmesi halinde ürünün iade işlemleri ve buradan doğan zararlara Satıcı katlanacaktır. 


(h) Satışı Yasaklı Ürünler; Her ne nam altında olursa olsun, Satıcı tarafından mordepom’nın web sitesinde Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler, alkollü içecekler, askeri teçhizat, ateşli silahlar ve bıçaklar, canlı hayvan, cinsel aktiviteye ilişkin ürünler, çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler, deneme boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri, diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları, dinleme cihazları, hisse senedi, tahvil, bono, ilaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler, insan ve diğer canlı organları, kaçak ve ithalatı yasak ürünler, kişilik hakları, kopya ve bandrolsüz ürünler, kültür ve tabiat varlıkları, maymuncuk ve kilit açıcılar, mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler, pornografik içerikli malzemeler, promosyon ürünleri, radar dedektörleri, reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri, resmi kıyafetler ve üniformalar, sahte veya replika ürünler, sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları, şans oyunları biletleri, taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat, telif hakkını haiz ürünler, telsiz ve komünikasyon cihazları, toplu elektronik posta adresleri ve listeleri, uyuşturucu maddeler, ürün özelliği taşımayan satışlar, ürün vasfına sahip olmayan listelemeler, web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları, yanıcı ve patlayıcı maddeler, yasaklı hayvan türleri, yasaklı yayınların satışı yasak olup, Satıcıbu ürün ve/veya hizmetlerin satışa arz edilmesinden doğacak tüm zararlardan sorumluluğun yalnızca kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


İşbu on dört maddeden oluşan Sözleşme …/…./….. tarihinde tarafların özgür iradeleri ile tanzim ve imza edilerek, imza altına alındığı tarihte yürürlüğe girmiştir.


MORDEPOM SATICI


İMZA VE KAŞE